Home

“Unsung Hero” (Official HD) : TVC Thai Life Insurance 2014 : โฆษณาไทยประกันชีวิต 2557


เคยสงสัยไหม?
ชีวิตคนเราต้องการอะไรกันแน่
ทำไมบางคนมีเงินมากมาย…ก็ยังไม่มีความสุข

คลิปนี้ ไม่ใช่คำตอบ
แต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณทำบางสิ่ง…
เพื่อค้นหาคำตอบนั้นด้วยตัวเอง

พบเรื่องราวดีๆ ที่มีได้ทุกวันที่ http://www.thaigoodstories.com/

Tips On How To Get A Handle On Your Allergies

Life is far too short to let your allergies control you! If you are among the many who suffer from debilitating allergy symptoms, the following article should help. Continue reading and you will discover some invaluable advice that will help you effectively manage your allergies and enable you to live life to the fullest.

Dust mites unfortunately are unavoidable for allergy sufferers. As their name suggests, they love to make their home in mattresses and pillows, dining on shed skin flakes. Gross! However, you can fight back with the use of specially designed covers for your pillows and mattresses. Be sure to launder your bedding weekly in the hottest water possible so that dust mites are eradicated.

Avoid mildew and mold in your bathroom by making sure that the room is properly ventilated. Allergens like these can be found in warm, damp environments. After your bath or shower, use an overhead exhaust fan to remove moisture from the air. Hang damp bath towels and cloths on a rack or bar. Turn on bathroom fans, or open windows for air circulation.

There are a lot of antihistamines and allergy products on the market you can get without a prescription. Therefore, ask for a sample from your doctor or buy a trial size pack of antihistamines to see if it is one right for you. If that product doesn’t help your allergic symptoms, then you could move on and try a different one without wasting a lot of money.

If you find yourself fighting allergy symptoms throughout the day, take note of the specific times during which the problems occur. Between 5 a.m. and 10 a.m., pollen levels are at their highest; it is best to stay indoors during this period. Try to keep it short and don’t exert yourself if you do have to go outside during those hours.

Wide Range

If you’ve tried a couple allergy treatments without success, don’t give up. When it comes to allergies, there’s more than one way to skin a cat. There are a wide range of medications and holistic treatments you can try. Just stop in at your local mega-mart and you’ll find a wide range of treatments like nasal sprays, Benadryl, different cough and eye drops, and other meds that are designed to treat all sorts of allergies.

Now that you’re finished reading the article, the odds are good that you’ve found a remedy or two that you’re willing to try out. Allergies are one annoyance that no one should have to worry about. There is simply too much to do, see, and enjoy in the world to let allergies slow one down. If you can get control over your allergy symptoms, you can re-gain control of your life!


Tips And Strategies On How To Maximize Your Personal Budget

Do you finally want to take control of your money? Taking charge of your financial situation is one of the most important things in life. The information that follows will help you establish your personal goals and take firm control of your financial future.

To be successful, you have to be good at managing money. Work to protect your profits and invest capital. If you are able to properly manage your profits, you will see a return from your investment. Make sure you have a barrier set to determine what you shall call profit and what will be capital.

During these tough economic times having your savings spread around in many places is the best solution. Spread that money to different accounts such as checking, savings, stocks, gold and other high-interest bearing accounts. Use all or some of those ideas to keep your money safe.

When you are out and about, bring an envelope with you. Store any receipts or business cards you receive in the envelope. You’ll need these later for your records. This way, you can compare your receipts to your monthly credit card statement, to ensure that all the charges are correct.

Credit Score

If you’re married then you want whichever one of you that has the best credit to apply for loans. If you need to improve your credit score, get a credit card you can afford to pay off monthly. Once you are both happy with your credit score you’ll be able to get loans and spread the debt out more evenly.

Switch to a free checking account. Go to your local banks or look into credit unions or online banks.

Credit cards are convenient and more secure than a debit card. Once you have a credit card, put it to use for daily expenses like food and gas. Look into your credit card provider’s rewards program to see if there are potential benefits for you.

As you can see, being in control of your money is important. Your personal financial situation will improve when you apply the tips you have just read. It will give you the guidance towards being responsible financially, which will trickle down, making almost every aspect of your life better.


Your Portfolio: What You Should Know About Stock Market Investments

There is a lot written on the subject of investing. If you attempt to read it all, you will most likely find yourself confused and overwhelmed before long. So what are the underlying fundamentals about investing that you need to know? Continue reading to learn more.

Like many other areas in life, stock market investing involves simplifying things. Separate the noise from the signal. If you keep the number of stocks you invest in under twenty, you will find it much easier to keep track of them all on a regular basis. This will also increase your chances of pulling out before any one stock drops too far.

Be realistic about your expectations upon investing. It is well-known that stock market rewards don’t happen immediately, unless you partake in high-risk trading which can result in a lot of failure. When you keep your risk reasonable, you will increase your chance for success.

Learn about the stock market by watching what it does. Before your initial investment, try studying the market as long as you can. A sensible rule to follow is to withhold any major investment until you have spent three years closely watching market activity. If you wait long enough, you will know how the market functions and you will be making the right decisions.

If you are holding some common stock, you need to exercise your right to vote as a shareholder in the company. You may also have a voice in whether a company may make other changes which will affect shareholder value. Voting is normally done at a yearly meeting held for shareholders or by mail.

It is wise to have a high bearing interest investment account that has six months salary saved in it for a rainy day. That way, if you are faced with a major problem like medical emergencies or unemployment, you will still be able to meet your monthly living expenses, such as your mortgage or rent. That should tide you over while you resolve those issues.

You may want to consider using an online service as a broker. This will give you the added security of having a broker as well as the freedom to trade as you wish. This way you can delegate half of your stocks to a professional manager and take care of the rest on your own. You will have a balance of professional management and personal control over your investment decisions.

Investment plans need to be kept simple. It may be tempting to go all in right away, but when you are new it is wise to educate yourself on what the best investment strategies are. You will end up saving a lot of money as time goes by.

That’s all it takes! You know have a basic knowledge of investing and how to go about it. While it may have been fun not planning too much when you were younger, certain things require that you look beyond the next few months. Use the investment knowledge you gained here to make yourself more profitable.


Keep More Cash In Your Wallet With These Couponing Tips And Tricks

Coupons are a smart way to save money. You may only use them occasionally when eating out at a favorite restaurant. Maybe you spend your Sunday rifling through several newspapers. Whatever your couponing game, the following advice will help you get more for less.

Don’t just use coupons because you have them. To save the most, wait until your product is up for sale, and only then use your coupon. This will often double the savings, making items cheap or even free!

Use your grocery store’s cuthroat methods to your own advantage. Coupons from one store are probably usable at a competitor. You’ll be able to save money buy going to different stores. Gas alone can sometimes negate any coupon savings you enjoy.

Although the newspaper used to be a very popular source for discovering coupons, the best resource now is the Internet. Online, you can find amazing coupons for anything and everything. You often do not even need to cut them from the newspaper because you can just print them off of the computer.

Sign up for an online forum that centers around saving money. The Internet has many sites that will put up coupons for you to save money. Along with printing out coupons, you can get great advice on good deals.

Some newspapers will offer a couponer’s discount. It’s worth asking about. A lot of papers will discount the Sunday edition if you buy a minimum of 5 copies on a weekly basis.

When you get to the checkout area, ensure that the coupons you use will properly scan. Frequently, coupons fail to scan in properly because of a problem with the coupon or the register. Keep your eye on the register as each coupon is scanning through to make sure that the discount is applied.

Find a company that will allow you to buy many coupons for items you know will be on sale soon. Clipping services can be found on lots of coupon websites. You can save lots of money by not purchasing several different newspapers.

Use the coupons you have in tandem with the sales at your local grocery store. This will allow you to get the most savings. Most of the coupons you will see are good for three months; therefore, you can hold onto your coupons for awhile. Combining the two will maximize your savings.

You might be an occasional coupon user, or someone that looks for them at every opportunity. No matter how good you are at couponing, you will be a lot better if you take the tips in this article and use them. Read over this at a later time to get more ideas on how to use coupons.


Researching MetLife Life Insurance

It goes without saying that there are few things in life that you can actually prepare for ahead of time. When there are ways that you actually can plan, you should take advantage of it. MetLife life insurance is one of the ways that you can work towards helping to provide for anyone in your life that you care about that happen to depend on you financially. In the event of your passing, your life insurance policy will be there to help them pay for any of your final expenses and help to replace lost income and much more.

When you are looking into getting MetLife life insurance, you are going to see that there are a number of different options that you can choose from. Two of the most common types of insurance that people often go for include either term life insurance or whole life insurance. Term life is basically affordable insurance that is simple and set for a certain time period. Whole life is more of a permanent type of insurance that has a guaranteed death benefit and even cash value as it grows.

If you are interested in MetLife life insurance, it is going to be a matter of picking out the type of policy that best suits your needs. Talking with a qualified and experienced agent will help you to get all of the answers to any questions that you may have so that you can make the best possible decision on coverage. No matter what, once you have your life insurance policy, you will be able to rest a bit easier while knowing that all of your loved ones will be able to go on after your passing and have their financial needs met. All it takes is learning about the options the MetLife life insurance has to offer.


Use These Tips To Help You Buy Your Next Home

You are interested in purchasing real estate, and need information that is presented in an easy to understand, clear format. If so, this article is for you. Here you will find some great advice and tips that will be easy to understand.

When considering relocation, look no further than the Internet to find all the pertinent information about the town. There is plenty of information available to you, even if you are thinking about moving to a small town. Look at things like average salaries, unemployment levels and travel times. See if the place is worker friendly and if you can make the area a viable place to build a career.

Leverage a trustworthy partner so you can buy a bigger and better parcel of commercial property. This will help you qualify for the commercial mortgage loan easier as you proceed in buying the property. You may need a co-signer to get a down payment, and credit to buy some commercial real estate.

When house hunting, you should take into account what may happen in your future. You might not have children right now, but if you are going to stay in this house for a long time and you will one day want kids, you should check out the schools that are in the area and make sure you would want your future kids to go there.

Get a checklist from your realtor. A lot of Realtors can provide you checklists that will go over the minimum aspects and must-do items in the home buying process. Checklists are very helpful and ensure that you breeze right through the process from start to finish.

You have to have a thorough understanding of the terms of your mortgage whenever you are purchasing a home. Understanding how monthly payments are calculated and how interest is accrued is essential to knowing whether your budget can withstand the additional expenses.

It really is a buyer’s market when it comes to real estate. Housing prices are extremely low, and it is the right time to invest. You won’t find a better time to make that move from renting to owning. When the housing market corrects itself, your home purchase will begin to earn money as an investment.

In conclusion, we have provided you some of the most crucial aspects regarding buying real estate. We hope that you not only were able to learn something, but that you also will be able to successfully apply it. Follow our advice and you will be one step closer to being an expert in this subject.


Get Your Personal Finances Under Control Today!

Good personal finance skills are especially vital in times of economic difficulty; every dollar counts when the economy is uncertain. Although you may not become independently wealthy, you can start to live within your means while saving a little bit of money each month if you learn how to effectively manage your personal finances. Read on for some excellent advice on cultivating your financial sensibilities.

Do not waste your money on projects that claim to make you rich overnight. This is something that Internet marketers often fall victim to. While it’s important to increase your knowledge, rather than spending a lot of money, learn more through actually working.

You need to select a broker you can trust when you start to work on your personal finances. Check their references. Be sure that everything they tell you is factual Your level of financial knowledge plays a role in your selection, too.

To get a better idea of what will happen to the markets you invest in, keep track of international news. It’s common for people to ignore news outside their own country, but when it comes to currency trading, this is a bad idea. When you’re aware of what’s going on globally, you’ll be able to make smart predictions about the market and choose your financial strategies wisely.

To understand how you spend money, keep a journal listing every cent you spend for one week. If you do write it down then put it aside until the next day, you don’t always have to stare at it and may forget about it. Instead, create a big chart or board at home and use that to list all your expenses. As noticeable as it will be, it will be a constant reminder of your situation.

One simple tip for saving money is to buy discounted items. Forget about your attachment to specific brands and instead buy what you have a coupon for. Detergent and soft drinks are great examples of products you can get deals on if you open yourself up to new brands.

Managing your money well is not about getting rich; it is about protecting yourself from hardships and uncertainties. You can be motivated by the thought of an easier lifestyle where your personal finances are easily managed.


Simple Solution To Dealing With Credit Cards

These days, people need as much help as possible when it comes to finance management. Although you can derive considerable utility from charge cards, using them irresponsibly can drive up your debts and give you more trouble than you bargained for. The following article will help you with some great tips on how to wisely use charge cards.

It is a smart idea to have a couple of bank cards. Not only does this increase your credit ranking, but when you pay every month, you also increase your line of credit. However, opening too many is a mistake and it can hurt your credit score.

Know how closing a credit card will affect you before you do it. Sometimes it is better to leave an unused credit account open than it is to close it. Furthermore, work on keeping open the cards you have had the longest.

Credit card companies set minimum payments in order to make as much money from you as they can. Pay more than the minimum payment. Don’t get stuck paying high interest.

Credit Card

Create a budget for your charge cards. Add your credit card budget into the budget you have created for your paycheck. Never look at a credit card as more money. Therefore, it is important to set a budget stating the amount of money you can charge to your credit card. Don’t go over that amount, and pay the balance off every month.

If your financial circumstances become more difficult, speak with your card issuer. When you fear you must pay late, talking things out with your company ahead of time often results in an offer of help from them. In many cases, after setting up such a deal credit card companies will not have to make late payment reports to the credit bureaus.

Consider getting a co-signer if you wish to open a credit card without established credit. A family member or close friend with good credit can co-sign for you. They will have to accept the responsibility to pay off your debt if you fail to meet your obligations. This is one of the best ways to land your first card and start building a good credit score.

Credit Cards

Again, consumers often have no support as they work out how to use their credit cards properly; as a result, they often end up paying unnecessarily high interest on their purchases. Apply what you’ve just learned here, and be wiser about using your credit cards in the future.


Treat Your Pimples With These Easy Tips

If you don’t treat zits, it can lead to ugly scarring and prevent you from having a good social life. Though teens are most commonly affected, adults are not immune. Read this article to understand more about zits, and learn some tips that you can use to prevent new blemishes from occurring.

People suffering with zits will oftentimes want to pop their zits. When you do decide to pop a pimple, do it with clean hands. Do not neglect your fingernails, either; you want to minimize the risk of introducing more bacteria to the infected pore. Pop responsibly and you should see a reduction in the severity of your acne in no time.

Although it is tempting to squeeze a zit, for health reasons, it is best not to. Treat them with a medicated cream instead. But picking at it can result in scars, even infection. In fact, it can lead to discolorations in your skin that may take years to disappear.

Don’t pick at pimples on your face, as it can make your affliction worse. Picking at spots can cause the bacteria to spread, leading to more blemishes. You are also taking the risk of leaving a scar.

Eat less meat and fewer dairy products if you want to control your skin. This change in diet can help you by decreasing hormones in your body that have been known to harm your skin.

It can help to calm zits by not using makeup for awhile or trying a different type, such as a water-based foundation. Makeup can clog pores and make pimples worse. Resist the temptation to use cosmetics as an zits cover-up. Staying away from makeup will help your skin remain healthy and keep your pores clean.

Caffeine is known to both dry out the skin and cause an increase in stress, leading to more pimples. Eliminating excess caffeine from your daily diet can help you minimize your breakouts.

If you are exercising or in a hot environment, clean your face often. If you are on the go, take a discreet pack of face wipes with you in your pocket or purse. This will help remove dirt and bacteria from your face. Wipes are not a suitable replacement for a good daily cleanser.

Earlier, we mentioned that pimples can hinder an individual’s social life. Pimples can also leave scars on your skin and your psyche that don’t easily fade away. However, now that you have been given crucial advice, you can prevent pimples from scarring you and leaving you with a depressing social life.


Get Organized With These Personal Finance Tips

Are you frustrated by how out of control your finances feel? This is really common, and you will be able to overcome it by employing a few tactics. Handling your finances better could be a matter of simply reviewing the helpful information below.

To be successful, you have to be good at managing money. Protect profits and invest capital. Carefully asses the risk of reinvesting profit to grow your net worth and see if it makes sense in terms of the return you want from your investment. Decide on a plan ahead of time regarding your profits and capital.

If the time isn’t right, try not to sell. If your stocks are doing well, you should leave them alone for a spell. Look at the stocks which aren’t performing that good and see if you can put that money into something better.

Talk to your bank to see if you can set up a plan that automatically transfers money into your savings account every month. This will help you save money every month. This can also help tremendously if you need to save for a future event like a wedding, vacation or other event down the road.

Credit Cards

If you desire a favorable credit score, use two, three or four credit cards. Having just one card will make it longer for you to get a better credit score, while five or more cards can make it harder to deal with finances. It’s a good idea to begin with two credit cards and only get more cards if you truly need them.

If you’re one half of a married couple, the partner who has the strongest credit should be the one to apply for a loan. If your credit is poor, build it back up with a new credit card account that you use and pay off each month. Once the both of you have high credit scores, you’ll be able to apply for loans together and split your debt equally.

Before you read this article, you probably felt that you had little control over your personal finances. Between the information in this article and having an open mind, your finances will be under control in no time. By following the tips in this article. you finally be on the road to financial success.